Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Hà Nam
Kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XVIII đã thông qua Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐHD về chủ trương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam.

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp trực tiếp đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện, quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác cơ sở hạ tầng và công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các CCN trên địa bàn tỉnh và Các cơ quan có liên quan đến việc thực hiện cơ chế hỗ trợ theo quy định này.

Phương thức hỗ trợ và nguồn vốn: Hỗ trợ sau đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước.

Hội đồng nhân dân tỉnh:

+ Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Đồng thời chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt  quy chế quản lý, phương án quản lý, khai thác, vận hành từng CCN đảm bảo phù hợp các quy định của phát luật.

+ Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVIII, kỳ họp thứ mười ba (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 25 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 4 năm 2020.

 

Chi tiết theo NQ: 03hdnd.PDF