Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoá...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Nghị quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025

Số văn bản: 09-NQ/TU

Ngày ban hành: 10/9/2021

Nội dung: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025.

Người ký: Lê Thị Thủy

Chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy

Tải nội dung: nq09 2021.PDF