Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Phân cấp quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương
UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam thay thế Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017.

Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam gồm có 3 chương, 8 điều. Trong đó, nội dung phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm được quy định cụ thể cho Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã

          Theo phân cấp của UBND tỉnh, Sở Công Thương thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành có đăng ký hộ kinh doanh hoặc cơ sở sơ chế nhỏ lẻ hoặc cơ sở kinh doanh thực phẩm trong các chợ, cửa hàng tiện ích, các cơ sở thuộc hệ thống dự trữ, phân phối (trừ chợ đầu mối, chợ đấu giá nông sản, cơ sở kinh doanh loại hình kinh tế hợp tác xã) hoặc cơ sở sản xuất, kinh doanh không có địa điểm cố định; Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện theo dõi, thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.

          Quyết định ban hành Quy đinh phân cấp có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2020.

qđ 11.PDF  quy dinh 11.PDF