Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát động phong trào thi đua năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Phát động phong trào thi đua năm 2022
Sở Công Thương Hà Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề:“ Đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt khó, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”. Trong đó tập trung, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:
Nội dung chi tiết theo văn bản:280.PDF