Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phổ biến Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Phổ biến Thông tư Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực
Ngày 18/02/2022, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 05/2022/TT-BCT Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (gọi tắt là Hiệp định RCEP).
Sở Công Thương thông tin (kèm theo Thông tư 05/2022/TT-BCT, ngày 18/02/2022 của Bộ Công Thương có hiệu lực từ ngày 04/4/2022) tới Quý cơ quan, Hiệp hội, doanh nghiệp, thương nhân có hoạt động xuất nhập khẩu để nắm bắt và phối hợp, triển khai thực hiện./.
tt05.PDF