Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy định giá bán buôn điện cho cụm công nghiệp

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Quy định giá bán buôn điện cho cụm công nghiệp
Thông tư 06/2021/TT-BCT sửa đổi Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định về thực hiện giá bán điện có hiệu lực từ ngày 25/9/2021.

Theo đó, giá bán buôn điện cho cụm công nghiệp (CCN) được quy định một số nội dung như sau:

- Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 Kv của trạm biến áp 110 Kv CCN áp dụng đối với trường hợp:

Đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện tại thanh cái 110 Kv của CCN (trạm 110 Kv do bên mua đầu tư) để bán lẻ cho khách hàng sử dụng điện trong CCN.

- Giá bán buôn điện tại thanh cái trung áp của trạm biến áp 110 Kv hoặc tại điểm rẽ nhánh của đường dây trung áp vào CCN áp dụng đối với trường hợp đơn vị bán lẻ điện mua buôn điện để bán lẻ điện cho khách hàng sử dụng điện trong CCN ở phía trung áp;

- Giá bán buôn điện do Công ty điện lực bán cho đơn vị bán lẻ điện ở phía trung áp của các trạm biến áp hạ áp bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất tại cấp trung áp tương ứng.

(Hiện hành Thông tư 16/2014/TT-BCT không quy định với cụm công nghiệp).