Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chế độ, chính sách  
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam
Quyết định 09/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12 tháng 6 năm 2019
Nội dung: V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UB ngày 12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam
Ngày có hiệu lực: Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2019
Người ký: Nguyễn Xuân Đông - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
Nội dung Quyết định: 09.QDQP.signed.pdf