Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 1130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản bàn ghế hội trường của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Quyết định 1130/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản bàn ghế hội trường của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
Quyết định 1130/QĐ-UBND ngày 12/7/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản bàn ghế hội trường của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
Tên: Mua sắm tài sản bàn ghế hội trường của Sở Công Thương

Mục tiêu chính: Mua sắm tài sản bàn ghế hội trường của Sở
Lĩnh vực chuyên môn: TS công

Loại:

Thời gian thực hiện: Năm 2019

Kinh phí thực hiện: 498 triệu đồng

Loại hình tài trợ: Ngân sách nhà nước.

Nhà tài trợ: Không.

Tình trạng: Đang triển khai.