Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử...

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Hướng dẫn thực hiện pháp luật  
Quyết định ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Nhằm thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐHD về chủ trương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam. Ngày 12 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam.


Nội dung hỗ trợ:

1. Hỗ trợ nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng chung của cụm công nghiệp (gồm: đường giao thông, hè đường, cây xanh, điện chiếu sáng, hệ thống thoát nước,…):

a) Đối với các cụm công nghiệp có quy mô diện tích ≤ 10,5ha (gồm các cụm: Tiên Tân, Biên Hòa, Hoàng Đông, Thanh Lưu, Nhật Tân, và Hòa Hậu): Mức hỗ trợ 75% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 2,5 tỷ đồng/cụm);

b) Đối với các cụm công nghiệp có quy mô diện tích > 10,5ha và ≤ 20ha (gồm các cụm: Nam Châu Sơn, Cầu Giát, Thanh Hải): Mức hỗ trợ 65% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 3,0 tỷ đồng/cụm);

c) Đối với các cụm công nghiệp có quy mô diện tích > 20ha và ≤ 50ha (cụm An Mỹ - Đồn Xá): Mức hỗ trợ 55% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 4,0 tỷ đồng/cụm);

d) Đối với cụm công nghiệp có quy mô diện tích > 50ha và ≤ 75ha (gồm các cụm: Kim Bình, Thi Sơn): Mức hỗ trợ 40% tổng vốn đầu tư của dự án (tối đa không quá 4,5 tỷ đồng/cụm).

2. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung cụm công nghiệp:

a) Đối với dự án có công suất ≤ 50 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 75% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 2,0 tỷ đồng/trạm/cụm);

b) Đối với dự án có công suất > 50 m3/ngày đêm và ≤ 100 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 65% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 3,0 tỷ tỷ đồng/trạm/cụm);

c) Đối với dự án có công suất > 100 m3/ngày đêm và ≤ 200 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 55% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 4,0 tỷ đồng/trạm/cụm);

d) Đối với dự án có công suất > 200 m3/ngày đêm: Mức hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư (tối đa không quá 5,0 tỷ đồng/trạm/cụm).

Đối tượng áp dụng: Các doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp trực tiếp đầu tư xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện, quản lý, bảo trì, vận hành, khai thác cơ sở hạ tầng và công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các CCN trên địa bàn tỉnh.

 

chi tiết theo Quyết định QĐ 10 ho tro CCN.pdf  Quy đinh 10.pdf