Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định ban hành Danh mục Hồ sơ công việc của Sở Công Thương Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Quyết định ban hành Danh mục Hồ sơ công việc của Sở Công Thương Hà Nam

Sau một năm thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử, kết quả triển khai tại Sở Công Thương cho thấy việc thực hiện chưa cao, một số nội dung trong thông tư chưa được rõ ràng đặc biệt là đối với công tác lập Danh mục hồ sơ công việc.

Để thực hiện tốt Thông tư số 02/2019/TT-BNV cũng như Nghị  định  số  30/2020/NĐ-CP  ngày  05/3/2020  của Chính phủ về công tác văn thư lưu trữ và Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về công tác văn thư, lưu trữ năm 2020, Sở Công Thương Hà Nam đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-SCT ngày 05/10/2020 về việc ban hành Danh mục hồ sơ công việc làm căn cứ giúp quản lý các hoạt động của cơ quan thông qua hệ thống hồ sơ công việc. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc lập hồ sơ và quản lý hồ sơ cũng như giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nắm chắc thành phần, nội dung và khối lượng văn bản hình thành khi giải quyết công việc. Tránh được tình trạng phân tán, thất lạc tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. Hơn thế nữa còn là căn cứ để lựa chọn, phân loại tài liệu có giá trị đưa vào lưu trữ phục vụ nhu cầu khai thác, sử dụng khi cần một cách khoa học.

Tải văn bản Danh mục hồ sơ công việc.pdf