Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2018

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2018
Ngày 29/10/2018, Sở Công Thương ban hành Quyết định 127/QĐ-SCT về công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2018.
Theo đó công nhận 20 sáng kiến, giải pháp kinh nhgiejem là sáng kiến cơ sở năm 2018 của 20 tác giả.
Nội dung xem:127.pdf