Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2019

Ngày 28/10/2019, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 90/QĐ-SCT về việc công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2019.

Nội dung: qd sang kien.pdf