Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho một số sản p...

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Danh sách dự án đang chuẩn bị đầu tư  
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho một số sản phẩm của tỉnh

1. Tên dự án: Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho một số sản phẩm của tỉnh Hà Nam.

2. Tổng dự toán: 343.000.000 đồng (Bng ch: Ba trăm bốn mươi ba triu đồng chn).

3. Chủ đầu tư: Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.

4. Nội dung: Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho một số sản phẩm của tỉnh Hà Nam

5. Nguồn vốn:

+ Chương trình Phát triển TMĐT quốc gia năm 2021: 240.000.000 đồng.

+ Ngân sách đối ứng của địa phương: 103.000.000 đồng.

6. Thời gian thực hiện: Tháng 11/2021.


106.PDF