Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 72/QĐ-SCT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định số 72/QĐ-SCT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Ngày 01/10/2019, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 72/QĐ-SCT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: "Xây dựng phần mềm xúc tiến bán hàng trực tuyến trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Nội dung: qd72.PDF