Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hàn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam
Số : 08/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 22/4/2021
Nội dung: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam.
Người ký: Trần Xuân Dưỡng
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 28/4/2021
Nội dung:08.qppl.pdf