Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉn...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ngày 26/11/2021 UBND tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về Thành lập Hội đồng đánh giá lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Nội dung Quyết định 2027.PDF