Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của sở Công Thương năm 2021

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra của sở Công Thương năm 2021