Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án:Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các bộ giải pháp hoàn tất ...

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án:Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầuđể án:“Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng các bộ giải pháp hoàn tất đơn hàng”với nội dung chi tiết (theo phụ lục đính kèm)