Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/3/2016 của UBND tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam
Số : 27/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 19/8/2021
Nội dung: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam.
Người ký: Trương Quốc Huy
Chức vụ: Chủ tịch UBND tỉnh
Ngày hiệu lực: 01/9/2021
Nội dung:qd27 sua doi bo sung qd03 cnnv sct.PDF