Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công Thương H...

Tổ chức bộ máy Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công Thương Hà Nam

Số quyết định: 86/QĐ-SCT

Ngày ban hành: 06/9/2021

Ngày hiệu lực: 06/9/2021

Nội dung: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công Thương Hà Nam.

File văn bản: qd86.PDF