Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định v/v Công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Quyết định v/v Công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022
Ngày 01 tháng 12 năm 2022, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 108/QĐ-SCT v/v công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở năm 2022