Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 12 - Hà Nam

Thông tin chỉ đạo, điều hành Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp  
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty CP xây dựng số 12 - Hà Nam
Thanh tra Sở ban hành Quyết định 03/QĐ-XPVPHC ngày 08/4/2021 xử phạt vi phạm hành chính đối với Chi nhánh Công ty cổ phần xây dựng số 12 Hà Nam.
Nội dung: 03.PDF