Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Rà soát, xử lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn tỉnh

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Rà soát, xử lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn tỉnh
Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Hiện nay, trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã còn một số chợ tạm, chợ cóc; đặc biệt là các tụ điểm buôn bán trên lòng lề đường, hè phố không những gây ô nhiễm môi trường, mất trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ không đảm bảo an toàn thực phẩm. Để chấn chỉnh và xử lý tình trạng trên Sở Công Thương đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và UBND các địa phương thực hiện các nội dung sau:

1. Rà soát, thống kê toàn bộ các chợ trên địa bàn quản lý; đặc biệt là các chợ cóc, chợ tạm, điểm chợ tự phát không đúng theo quy hoạch. Tổ chức tuyên truyền, vận động và kiên quyết giải tỏa, chấm dứt việc hình thành chợ cóc, điểm chợ tự phát đã làm mất mỹ quan, ảnh hưởng đến giao thông, vệ sinh môi trường, trật tự công cộng và làm giảm hiệu quả hoạt động của các chợ trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  Đối với các chợ tạm để phục vụ cho hoạt động trao đổi, mua bán của nhân dân trong khi chờ cải tạo nâng cấp, xây mới chợ trong quy hoạch phải có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và an toàn giao thông.

2. Chỉ đạo UBND các phường/xã/thị trấn vận động, hướng dẫn các tiểu thương có nhu cầu làm các thủ tục đăng ký vào kinh doanh buôn bán tại các chợ đã nằm trong quy hoạch. Đối với các điểm chợ cóc, chợ tạm, chợ tự phát đã giải tỏa thì tiếp tục chủ động tổ chức duy trì chống tái lấn chiếm lòng lề đường, hè phố, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

3. Xây dựng Phương án nâng cấp, cải tạo các chợ nằm trong quy hoạch trên địa bàn quản lý để thuận tiện cho việc mua sắm của người dân, đảm bảo an toàn thực phẩm và có các chính sách để thu hút tiểu thương vào kinh doanh tại chợ này.

Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về Sở Công Thương trước ngày 30/7/2020./.