Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường công tác đẩm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu và trang thiết bị y tế trong công tác phòng, ch...

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Tăng cường công tác đẩm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu và trang thiết bị y tế trong công tác phòng, chống dịch COVID-19