Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Tin tức sự kiện  
Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3332/VPUB-KT ngày 05/9/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCT ngày 28/8/2023 của Bộ Công Thương về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xăng dầu, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Sở Công Thương đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu:

- Chủ động nguồn hàng (riêng đối với các thương nhân đầu mối phải chủ động cả nguồn hàng trong nước và nguồn hàng nhập khẩu), thực hiện việc dự trữ xăng dầu theo quy định, bảo đảm cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống.

- Tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống kinh doanh (từ đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ). Trong mọi tình huống phải cung cấp đủ hàng cho cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp để duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên.

- Chú trọng chia sẻ nguồn cung, chia sẻ lợi nhuận trong hệ thống phân phối một cách hợp lý để đảm bảo không bị gián đoạn việc cung ứng xăng dầu cho thị trường.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng, giá xăng dầu bán ra trên toàn bộ hệ thống phân phối của mình theo quy định và chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát hành trình của phương tiện vận tải xăng dầu từ nơi giao hoặc nhận đến nơi nhận hoặc giao xăng dầu

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh.

- Phải quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân cung cấp xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình và tổ chức kiểm tra, giám sát các thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động của đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của mình. Liên đới chịu trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm của các thương nhân này trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

2. Đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu:

- Duy trì thường xuyên các điều kiện kinh doanh theo quy định tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm về chất lượng, số lượng xăng dầu, phải niêm yết giá và bán theo giá niêm yết theo quy định.

- Chỉ được ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho một (01) tổng đại lý hoặc một (01) thương nhân phân phối xăng dầu hoặc một (01) thương nhân đầu mối xăng dầu có đủ điều kiện theo quy định.

- Trước 30 (ba mươi) ngày, trước khi ngừng lấy hàng của thương nhân cung cấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu, thương nhân sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải báo cáo và đề nghị Sở Công Thương điều chỉnh Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã chấp cho cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

- Tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Phải đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng, thuận tiện cho quan sát của người mua hàng, thông báo bằng văn bản về thời gian ngừng bán hàng gửi Sở Công Thương, trong đó ghi rõ lý do ngừng bán. Chỉ ngừng bán hàng sau khi được Sở Công Thương chấp thuận bằng văn bản, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng (cháy nổ, lũ lụt hoặc đã nỗ lực áp dụng các biện pháp khắc phục nhưng không thể duy trì việc bán hàng).

- Chấp hành nghiêm các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kiến nghị đề xuất đề nghị các doanh nghiệp gửi ý kiến về Sở Công Thương Hà Nam qua địa chỉ email: phongqltmhanam@gmail.com, số điện thoại: 02263.853.225.​