Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Tham gia góp ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ
Ngày 21/02/2020 Sở Công Thương ban hành văn bản 225/SCT-QLCN v/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

      Để dự thảo Nghị định được hoàn thiện và sát thực, Sở Công Thương trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, địa phương nghiên cứu góp ý.

      Trân trọng cảm ơn./.

       Công văn225.PDF

       Dự thảo Nghị định Du thao Nghi dinh sua doi bs NĐ111.doc

Tin liên quan