Skip Ribbon Commands
Skip to main content

tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
tham gia góp ý vào Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam (có Dự thảo kèm theo).
Để dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam được hoàn thiện và đảm bảo tính khả thi cao, đồng thời để có cơ sở gửi Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị nghiên cứu và tham gia ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Công Thương trước ngày 11/3/2022.

Sở Công Thương rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

duthaoquyetdinhbanhanhquyche.docx