Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt -Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo bổ sung cửa khẩu và tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt -Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Căn cứ Thông báo số83/TB-SGTVT ngày 10/4/2023 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Giang về việc bổ sung 01 cặp cửa khẩu và 02 tuyến vận tải đường bộ quốc tế Việt -Trung trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Sở Công Thương Hà Nam thông báo (Kèm theo Công văn số 444/SCT-QLTM ngày 13/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lào Cai) để các doanh nghiệp, thương nhân có hàng hóa xuất khẩu để biết và thực hiện.​