Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi...

Sáng kiến, Chương trình, Đề tài khoa học  
Thông báo: đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2024 thực hiện “Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hoá công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025”