Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo: Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3
Thực hiện Công văn số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương về việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 3, Sở Công Thương hướng dẫn việc triển khai thực hiện đến các cơ quan, đơn vị như sau:

Nội dung chi tiết 747.PDF