Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: Phối hợp, hỗ trợ thu hút đầu tư các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của tỉnh Sơn La

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo: Phối hợp, hỗ trợ thu hút đầu tư các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại của tỉnh Sơn La
Sở Công Thương tỉnh Sơn La trân trọng giới thiệu một sốtiềm năng, lợi thế của tỉnh để đầu tư phát triển các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại và trân  trọng đề nghị Quý  Sở phối  hợp giới  thiệu, cung  cấp  thông  tin đến các doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn để quan tâm đầu tư. Cụ thể như sau:
Thông tin chi tiết: 513.pdf