Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo: phối hợp triển khai Chợ 4.0 cho BQL các chợ trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo: phối hợp triển khai Chợ 4.0 cho BQL các chợ trên địa bàn tỉnh
Nhằm tạo điều kiện để các tiểu thương và người tiêu dùng tại các chợ trên địa bàn tỉnh tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, kích thích hoạt động mua sắm, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, Viettel Hà Nam triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 cho 18 chợ trên địa bàn tỉnh với các nội dung như sau: