Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo về việc hướng dẫn đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp d...

Tin tức sự kiện  
Thông báo về việc hướng dẫn đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Sở Công Thương tỉnh Hà Nam nhận được Văn bản số 1158/SGTVT-QLVT-PTNL ngày 19/7/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn đề nghị cấp Thẻ nhận diện phương tiện lưu thông thông suốt 24/24h tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Sở Công Thương Hà Nam thông báo tới các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đăng ký cấp Thẻ nhận diện phương tiện (kèm mã QRCode) ưu tiên hoạt động trên các “Luồng xanh" vận tải tại các địa phương áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 1158/SGTVT-QLVT-PTNL đính kèm). 1158.PDF