Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Thông báo xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022
Thực  hiệnCông vănsố 3028/BCT-XNKngày 19/5/2023củaBộCông Thươngvề việcxét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2022. Sở Công Thương triển khai thực  hiện Chương trình đến  các  cơ  quan, đơn  vị, doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1. Thủ tục xét chọn doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022: Thực hiện theo Quy chế xét chọn được ban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương.

2. Hồ sơ đăng ký xét chọn gồm:

- Đơn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm).

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).

- Bản sao các Bằng khen, Giấy chứng nhận về các giải thưởng mà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

3. Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bản chính)

4. Tiêu chí xét chọn về kim ngạch xuất khẩu tối thiểu đối với từng nhóm hàng tính từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 (có Phụ lục đính kèm).

5. Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất là ngày 12/6/2023

6. Địa chỉ nhận hồ sơ: Sở Công Thương Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp phổ biến thông tin Chương trình xét chọn đến các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý biết và tham gia.

(Các doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý Thương mại - Sở Công Thương để được hướng dẫn kê khai, lập hồ sơ đăng ký xét chọn.

ĐT:02263.853.225; hoặc Đ/c Thưởng - Chuyên viên phòng QLTM, DĐ:0975.364.148)./.​

nh kèm theo Quyết định 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương.2.Hồ sơđăng ký xét chọngồm:-Đơn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm).-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư(Bản sao có đóng dấu sao y1.Thủ tục xét chọndoanh nghiệp xuất khẩu uy tínnăm 2022: Thựchiệntheo Quy chế xétchọnđượcban hành kèm theo Quyết định 911/QĐ-BCT ngày 12/4/2019 của Bộ Công Thương.2.Hồ sơđăng ký xét chọngồm:-Đơn đăng ký doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (theo mẫu đính kèm).-Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hoặc Giấy chứng nhận đầu tư(Bản sao có đóng dấu sao y bản chính của doanh nghiệp).-Bản sao các Bằng khen, Giấy chứng nhậnvề các giải thưởngmà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.3.Số lượng hồ sơ: 02 bộ(01 bản chính)4. Tiêu chíxét chọn về kim ngạchxuất khẩu tối thiểuđối với từng nhóm hàng tính từ ngày 01/01/2022 đến31/12/2022 (có Phụ lục đính kèm).5. Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất làngày 12/6/20236.Địa chỉnhậnhồ sơ: SởCông ThươngHà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnhHà Nam.Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn v, địa phương quan tâmphối hợpphổ biến thông tin Chươngtrìnhxét chọnđếncác doanh nghiệpthuộc địa bàn quản lýbiết và tham gia


bản chính của doanh nghiệp).-Bản sao các Bằng khen, Giấy chứng nhậnvề các giải thưởngmà doanh nghiệp được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.3.Số lượng hồ sơ: 02 bộ(01 bản chính)4. Tiêu chíxét chọn về kim ngạchxuất khẩu tối thiểuđối với từng nhóm hàng tính từ ngày 01/01/2022 đến31/12/2022 (có Phụ lục đính kèm).5. Thời hạn nộp hồ sơ: Chậm nhất làngày 12/6/20236.Địa chỉnhậnhồ sơ: SởCông ThươngHà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnhHà Nam.Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn v, địa phương quan tâmphối hợpphổ biến thông tin Chươngtrìnhxét chọnđếncác doanh nghiệpthuộc địa bàn quản lýbiết và tham gia.(Các doanh nghiệpliên hệtrực tiếp với Phòng Quản lý Thương mại-Sở Công Thương để đượchướng dẫn kê khai, lập hồ sơđăng ký xét chọn. ĐT:02263.853.225; hoặc Đ/c Thưởng-Chuyên viênphòng QLTM, DĐ:0975.364.148)./