Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV
Thời gian qua, Sở Công Thương Hà Nam đã có nhiều văn bản đôn đốc các khách hàng sử dụng lưới điện phân phối có trạm điện riêng về việc thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV; Thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới điện phân phối. Yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành, sử dụng các thiết bị, dụng cụ điện thuộc danh mục phải kiểm định trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện

 Tuy nhiên, qua kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện cho thấy vẫn còn nhiều đơn vị chưa thực hiện kiểm định theo đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ sự cố gây mất an toàn và ảnh hưởng đến việc cấp điện an toàn ổn định của hệ thống lưới điện.

Thực hiện nhiệm vụ của Tổ giám sát tình hình cung cấp điện được UBND tỉnh giao, Tổ trưởng Tổ giám sát tình hình cung cấp điện tỉnh đề nghị Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công ty Điện lực Hà Nam, Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ năng lượng Bát Cảnh Sơn, Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện Miền Bắc phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc khách hàng sử dụng lưới điện phân phối nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh

Trên cơ sở nội dung hướng dẫn tại văn bản này, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh có yêu cầu đến từng doanh nghiệp tại các Khu công nghiệp thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện từ 1kV đến 35kV; Thí nghiệm định kỳ thiết bị trên lưới điện phân phối và có báo cáo về Tổ giám sát tình hình cung cấp điện.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố, thị xã

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị quản lý vận hành, sử dụng các thiết bị, dụng cụ điện thuộc danh mục phải kiểm định trên địa bàn thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện tại văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện.

Các đơn vị quản lý vận hành, sử dụng các thiết bị, dụng cụ điện thuộc danh mục phải kiểm định trên địa bàn tỉnh

Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định các thiết bị, dụng cụ điện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổ giám sát tình hình cung cấp điện tỉnh.Lựa chọn đơn vị kiểm định có đủ năng lực (đơn vị kiểm định đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoạt động kiểm định) tổ chức thực hiện kiểm định an toàn kỹ thuật trong quá trình sử dụng, vận hành đối với các thiết bị, dụng cụ điện có cấp điện áp từ 1kV đến 35kV. Xây dựng danh mục các thiết bị, dụng cụ điện phải kiểm định để theo dõi quản lý. Lập kế hoạch tách thiết bị điện ra khỏi vận hành để kiểm định, đảm bảo thiết bị và dụng cụ điện được kiểm định đúng chu kỳ quy định tại Điều 6 Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BCT ngày 24/01/2018 của Bộ Công Thương.

Có phương án đảm bảo an toàn cho kiểm định viên thực hiện kiểm định và hệ thống thiết bị điện liên quan vận hành. Giám sát việc thực hiện kiểm định của tổ chức kiểm định theo quy trình. Duy trì và đảm bảo sự phù hợp của các thiết bị và dụng cụ điện trong quá trình sử dụng sau kiểm định, theo các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài được áp dụng tại Việt Nam.

Các đơn vị phân phối bán điện ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên, hàng năm rà soát thông báo thời hạn kiểm định cho các khách hàng mua điện có các thiết bị, dụng cụ điện thuộc danh mục phải kiểm định đấu nối vào lưới điện của đơn vị trước thời hạn kiểm định ít nhất 30 ngày và tổng hợp báo cáo Tổ giám sát tình hình cung cấp điện. Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các khách hàng đóng cắt điện khi có yêu cầu để phục vụ công tác kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị điện.

Trong thời gian tới, Tổ giám sát sẽ tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định về kiểm định an toàn các thiết bị, dụng cụ điện của các đơn vị. Nếu đơn vị nào cố tình không thực hiện, để các thiết bị điện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành gây sự cố ảnh hưởng đến lưới điện chung, Tổ sẽ báo cáo, tham mưu cho Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh có chế tài xử lý nghiêm theo quy định.