Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022

Thông tin tuyên truyền, phổ biến  
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022
Thực hiện Công văn số 2580/UBND-NN&TNMT ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022. Để hưởng ứng Chiến dịch, các đơn vị thuộc Sở tập trung:
1. Công tác tuyên truyn v ch đ môi trưng: