Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2021, HĐND tỉnh khóa XIX