Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương

Thông tin tuyên truyền, phổ biến Chuyển đổi số  
Triển khai thực hiện giá bán điện theo Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/5/2023 của Bộ Công Thương
Ngày 04 tháng 5 năm 2023 Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1062/QĐ-BCT quy định về giá bán điện, đã điều chỉnh giá bán điện và áp dụng từ ngày 04/5/2023. Để đảm bảo việc thực hiện giá bán điện đúng theo quy định, Sở Công Thương đề nghị quý cơ quan, đơn vị cập nhật và thực hiện nội dung sau: