Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền văn bản chính sách ngành Công Thương

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Tuyên truyền văn bản chính sách ngành Công Thương
Thực  hiện  chức  năng  quản  lý  nhà  nước  về  Vật  liệu  nổ  công nghiệp (VLNCN), trong 02 ngày 05, 06 tháng 8 Sở Công Thương phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Cơ Điện Mỏ tổ chức Hội nghị hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản có sử dụng VLNCN thực hiện xác định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy địnhvà phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động VLNCN mới được ban hành đến với 200 tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Ngoài việc tuyên truyền về cải cách thể thể, truyền tải nội dung các VBQPPL, về cơ chế, chính sách mới, Sở đã lồng ghép nội dung tuyên truyền đến các tổ chức, doanh nghiệp việc thực hiện mô hình “một cửa, một cửa liên thông” để tập trung các đầu mối giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh thông qua “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” nhằm tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, đảm bảo tính thông suốt và giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho nhân dân. Giúp tổ chức, doanh nghiệp hiểu về lợi ích, ý nghĩa, vai trò của việc thực hiện cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” các cấp là:

- Hiệu quả của việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế này đã làm cho nền hành chính trở nên dân chủ, minh bạch, có tính chuyên nghiệp hơn; mang lại sự thuận tiện cho người dân. Trên thực tế có nhiều loại hồ sơ hành chính có liên quan đến thẩm quyền giải quyết của nhiều cấp, nhiều cơ quan, phải qua nhiều đầu mối mới có kết quả cuối cùng. Cơ chế "một cửa liên thông" đặt ra yêu cầu các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp trong quy trình xử lý hồ sơ, không để tổ chức, công dân cầm hồ sơ đi từ cơ quan này tới cơ quan khác. Người dân có nhu cầu chỉ phải nộp hồ sơ và nhận lại kết quả tại một đầu mối. Những cải cách này đã giúp cho cơ quan hành chính nhà nước nói chung và Sở Công Thương Hà Nam nói riêng phục vụ ngày càng tốt hơn những nhu cầu của người dân.

- Đổi mới và nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, nâng cao năng lực và trách nhiệm của cán bộ, công chức Nhà nước bằng việc xác định rõ trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan các cấp và của từng cán bộ, công chức, góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức; kỹ năng nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao. Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết công việc cho nhân dân ngày càng thắt chặt. Việc tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã ngăn chặn tình trạng sách nhiễu nhân dân. Mặt khác, giúp các phòng ban có điều kiện tập trung và chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền chuyên môn.

- Tạo lập niềm tin của nhân dân vào cơ quan Nhà nước: Sự đổi mới hoạt động của cơ quan hành chính và thái độ phục vụ thân thiện của cán bộ, công chức đã đem đến sự hài lòng cho nhân dân khi giải quyết công việc. Sự công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính, thời gian giải quyết và các loại phí đã hạn chế tình trạng quan liêu, tham nhũng. Đồng thời, đảm bảo cho mỗi người dân có thể tham gia vào hoạt động giám sát và quản lý hành chính nhà nước.