Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng

Thông tin chỉ đạo, điều hành  
Về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường mạng
Nhằm nâng cao Ch s Hiu qu qun tr và hành chính công cp tnh, Ch s hài lòng ca ngưi dân, t chc đi vi s phc v ca cơ quan hành chính Nhà nưc, Ch s Ci cách hành chính tnh Hà Nam năm 2022 nhng năm tiếp theo, S Công Thương yêu cu các đơn v thuc S thc hin mt s ni dung sau:

1. Đối với việc cung cấp thông tin.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, cổng con Cổng thông tin điện tử của Sở đã đăng tải 154 tin, bài, văn bản được cập nhật. Tính chung, đạt 17/22 tin/tháng.

Để đảm bảo đủ 22 tin/tháng cho cả năm 2022, và cung cấp nội dung theo danh mục Điều 4 Chương II của Nghị định 42/2022/NĐ-CP, yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng phòng chuyên môn, lãnh đạoh các đơn vị chỉ đạo rà soát bổ sung cung cấp thông tin (nội dung theo phụ lục đính kèm) đảm bảo đủ tin, bài theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/10/2022.

2. Dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, Sở đã triển khai thực hiện quy trình ký số và thu nộp phí trực tuyến đề nghị các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả TTHC theo quy định trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp thực hiện đăng ký tài khoản cá nhân trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến và thực hiện nộp phí trực tuyến (đối với TTHC có thu phí).

3. Đối với việc ứng dụng hệ quản lý điều hành ISO 9001:2015.

Căn cứ Kế hoạch số 1077/KH-SCT ngày 02/8/2022 của Sở Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCNV 9001:2015 vào hoạt động tại cơ quan năm 2022, triển khai:

- Đánh giá điều chỉnh Quy trình tổ chức nhân sự; Quy trình nội bộ triển khai nhiệm vụ chuyên môn theo Quy định số 06/2022/QĐ-UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ  máy của Sở Công Thương và Đề án vị trí việc làm.

- Rà soát, đánh giá, điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với các TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế,  bãi bỏ theo Quyết định 1594/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh về công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc ngành Công Thương.

Yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

1410.pdf