Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
Về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri