Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo quy định về "Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh"

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Về việc tham gia ý kiến góp ý vào Dự thảo quy định về "Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh"

Thực hiện Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP và Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 22/01/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình công tác của UBDN tỉnh năm 2020 trong đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã xây dựng "Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam"

Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng Dự thảo quy định về "Quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam" (có dự thảo kèm theo Công văn).

Để dự thảo quy định trên được hoàn thiện và có tính khả thi đề nghị Quý cơ quan nghiên cứu và cho ý kiến góp ý bằng văn bản về Sở Công Thương (Đ. Lê Chân, P. Lê Hồng Phong, Tp. Phủ Lý, Hà Nam) và gửi bản mềm theo email: phongqltmhanam@gmail.com trước ngày 25 tháng 3 năm 2020 để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan!

382.PDF

DT Quy trình chuyển đổi MH quản lý chợ của tỉnh HN.docx