Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tham gia ý kiến kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
Về việc tham gia ý kiến kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị
Ngày 13/3/2020, Sở Công Thương ban hành văn bản số 351/SCT-QLNL Về việc tham gia ý kiến kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị.
Văn bản góp ý gửi về Sở trước 11 giờ ngày 19/3/2020 để Sở tổng hợp, hoàn thiện Dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy./.

DU THAO 351.doc
Tin liên quan