Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Tin tức sự kiện  
Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam;        

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 10 năm 2012;

Căn cứ Nghị định: số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; số 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày ngày 09 tháng 9 năm 2020 của Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;

Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TVT (Tại thời điểm cấp giấy phép là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TVT) tại văn bản 16/TVT-KH ngày 01/6/2022, ngày 14/6/2022 Sở Công Thương Hà Nam Quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động điện số 03/GP-SCT ngày 28 tháng 9 năm 2018 cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TVT đối với lĩnh vực hoạt động Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV và Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV.

Tải văn bảnQĐ thu hồi GPHĐ ĐL Cty TVT.pdf