Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021"

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
V/v điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021"
Sở Công Thương thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021- Vietnam Grand Sale 2021” trên địa bàn tỉnh Hà Nam thành từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021.