Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2015/TT-BCT

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý  
V/v tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2015/TT-BCT
Thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại văn bản số 987/UBND-KT ngày 13/4/2020 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2015/TT-BCT, Sở Công Thương đề nghị các Sở, ngành căn cứ các quy định hiện hành, nghiên cứu nội dung Dự thảo Thông tư tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Công Thương trước ngày 27/4/2020 để Sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công Thương.