Skip Ribbon Commands
Skip to main content

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX

Thông tin chỉ đạo, điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân  
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 1152/UBND-TH ngày 16/6/2023 về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND tỉnh khóa XIX.