Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin ý kiến dự thảo Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện, Đơn giá lắp đặt trạm biến áp và Đơn giá thí nghiệm đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Tin tức sự kiện  
Xin ý kiến dự thảo Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện, Đơn giá lắp đặt trạm biến áp và Đơn giá thí nghiệm đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
Ngày 04/11/2019, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1366/SCT-QLNL về việc xin ý kiến dự thảo Đơn giá lắp đặt đường dây tải điện, Đơn giá lắp đặt trạm biến áp và Đơn giá thí nghiệm đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh ban hành các bộ đơn giá, Sở Công Thương gửi đến quý cơ quan, đơn vị bộ dự thảo Đơn giá, đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến.
Công văn 1366/SCT-QLNL:1366.PDF