Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản Các dự thảo lấy ý kiến góp ý  
14/09/2022
Thực hiện Quyết định số 56/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chương trình công tác năm 2022, trong đó giao nhiệm vụ Sở Công Thương tham mưu xây dựng Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết định ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
28/02/2022
Sở Công Thương đã tiến hành xây dựng dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Hà Nam (có Dự thảo kèm theo).