Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
14/05/2020
Nhằm thực hiện Nghị quyết 03/2020/NQ-HĐHD về chủ trương ban hành quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp tỉnh Hà Nam. Ngày 12 tháng 5 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nâng câp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
12345678
Previous Page 1-15 Next Page